-->

Contoh Surat Kuasa Biasa


SURAT KUASA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                       :
Tempat/Tgl. Lahir                   :
Pekerjaan                                 :
Alamat                                    :
 
Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan Desember dikarenakan ada halnagn keluarga.Oleh karenaitu, saya akan memberikan kuasa kepada :
Nama                                       :
Tempat/Tgl. Lahir                   :
Pekerjaan                                 :
Alamat                                    :
                                               
Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagai mana mesti nya.
Tangerang,25Desember 2012
Pemberi Kuasa                                                                                            Penerima Kuasa
     Materai
       Rp6.000,-
 (…………….)                                                                                            (……………)0 Response to "Contoh Surat Kuasa Biasa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Tengah Artikel 3